REVISTA EMPIRIKUS


 
Decembar, 2013
PEJA, REPUBLIC OF KOSOVA
YEAR 1, NO. 7-8

Foreword

 
pdf Permbajtja dhe Hyrja     1 - 14
 
Fakulteti i Biznesit  

 

9 - 12
 
Driton Sylqa & Fidan Kastrati  

POLITIKA FISKALE DHE REFLEKTIMI I SAJ NË ZHVILLIMIN
EKONOMIK

17 - 26
 
Driton Sylqa & Denis Gafuri  

SHËRBIMET DHE RENDESIA E BIZNESIT ELEKTRONIK

27 - 36
 
Edmond Beqiri & Ermira Kelmendi & Napolon Beqir  

BILETA ELEKTRONIKE DHE MODELI I SISTEMIT TË
INFORMACIONIT PËR REZERVIMIN ONLINE

37 - 46
 
Elida Cirikovic  

TREND USPOSTAVLJANJA POSLOVNE ORGANIZACIJE I NJEN
ODRAZ NA KORPORATIVNO UPRAVLJANJE

47 - 54
 
Gonxhe Beqiri & Merdita Spahija & Napolon Beqiri  

MARKETINGU ELEKTRONIK SI MJET I KOMUNIKIMIT ME
KONSUMATORIN

55 - 62
 
Fidan Begolli  

SHOQËRIA KONSUMUESE - RAST: KOSOVA

63 - 72
 
Mirjeta Domniku Valon Sadiku & Gazmend Sadiku  

BURIMET AFATSHKURTËRA TË FINANCIMIT NË NVM-TË NË
KOMUNËN E PEJË

73 - 86
 
Kastriot Gjocaj & Ibish Mazreku & Ardita Gashi   ROLI I SISTEMIT BANKAR NE ZHVILLIMIN EKONOMIK 87 - 102
 
Husnija Bibuljica  

ZNAČAJ RAČUNOVODSTVENIH INFORMACIJA U POSLOVNOM
ODLUČIVANJU

103 - 112
 
Qazim Bajra & Syle Kolica & Shefqet Dervishaj  

MENAXHIMI I RESURSEVE ENERGJETIKE TË KOSOVËS

113 - 118
 
Rajan Arapi & Shqiponja Nallbani  

PËRCAKTIMI DHE NDARJA E BUXHETIT PËR PROMOVIM TEK
KOMPANITË PRODHUESE NË KOSOVË

119 - 128
 
Theranda Beqiri  

TRAJTIMI I BARABARTË NË PUNËSIM DHE DISPOZITAT LIGJORE
NE MENAXHIMIN E BURIMEVE NJERËZORE

129 - 148
 
Thelleza Sadrija & Merita Begolli & Labinot Mustafa  

ZHVILLIMI I NDËRMARRËSISË NË NIVELIN E EKONOMISË
LOKALE

149 - 156
 
Vjosa Hajdari  

RISKU DHE KATEGORITË E RISKUT TË CILAT PËRBALLEN
INVESTITORËT

157 - 164
 
Genc Beqiri  

ROLI I ZHVILLIMIT TË RRJETAVE LOKALE/REGJIONALE DHE
WEB-IT NË PËRPUNIMIN E BAZAVE TË TË DHËNAVE DHE
ZHVILLIMIN E NDËRMARRJEVE REGJINALE

165 - 174
 
Edmond Beqiri & Lavdim Beqiri  

INFRASTRUKTURA E RRJETËS KOMPJUETERIKE DHE INTERNETIT
SI DHE NDIKIMI I APLIKACIONEVE QË PËRDOREN NË EKONOMINË
DIXHITALE DHE E-BIZNES

175 - 188
 
Emin Neziraj & Ardiana Kastrati & Ramiz Jukovic  

UTICAJ STILOVA VODSTVA NA ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH
RADNIM MJESTOM

189 - 206
 
Xhenet Syka  

NDIKIMI I POLITIKAVE FISKALE TË QËNDRUESHME
NË NGRITJEN E MIRËQENIES SOCIALE TË VENDIT

207 - 224
 
Fakulteti i Turizmit  

 

225 - 226
 
Afrim Selimaj & Bedri Millaku  

KUSHTET DHE MUNDËSITË PËR ZHVILLIMIN E TURIZMIT RURAL
NË REPUBLIKËN E KOSOVËS

227 - 232
 
Beke Kuqi  

TURIZMI KUSHTET PËR ZHVILLIMIN E TURIZMIT NË
REPUBLIKËN E KOSOVËS

233 - 242
 
Safet Kalac & Bahrije Thaqi  

KVALITET USLUGA KAO KLJUČNA KOMPONENTA RAZVOJA
TURIZMA U OPŠTINI PEĆ

243 - 265
 
Fakulteti Juridik  

 

267 - 268
 
Armand Krasniqi  

NATYRA JURIDIKE DHE RËNDËSIA E KONTRATËS PËR
MENAXHIMIN E NDËRMARRJEVE BIZNESORE NË VËSHTRIM
TEORIK – PRAKTIK

269 - 279
 
Egzone Osmanaj & Labinot Osmanaj  

KONTROLLI PARLAMENTAR I QEVERISË

281 - 298
 
Zana Radoniqi  

ROLI I TE DREJTES PENALE NE LUFTEN KUNDER KRIMIT TE
ORGANIZUAR

299 - 302
 
Armand Krasniqi & Dafina Sylqa & Donika Elshani  

PROCEDURA E ARBITRAZHIT SIPAS LIGJIT TË ARBITRAZHIT NË KOSOVË

303 - 316
 
Sevdai Morina  

JETA MARTSORE

317 - 322
 
In memoriam Xhavit Alickaj  

IN MEMORIAM

323 - 325
 
ISSN Empirikus  

 

326 - 326
 
 
Designed by Dukagjini European College, Decembar 2013